Contact

Contact:

Jean-François Prokop

Professeur de Qi Gong

Portable : 06.24.92.41.72 ou qigong.detente@yahoo.fr

Anti-spam